Diploma Lefel 1 mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol

Nod
dysgwyr yn dysgu am eu ffitrwydd eu hunain a sut mae’r corff yn gweithio drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ffitrwydd drwy gynllunio a defnyddio eu rhaglen ffitrwydd eu hunain. Byddant hefyd yn dysgu am hawliau a chyfrifoldebau yn y gwaith, yn ogystal ag iechyd a diogelwch. Bydd dysgwyr hefyd yn cael y cyfle i ystyried cyfleoedd swyddi ym maes chwaraeon a hamdden llesol a dewis unedau sy’n ymwneud â chymryd rhan mewn chwaraeon, helpu arweinydd gweithgaredd, paratoi gweithgareddau corfforol i blant a pharatoi ar gyfer lleoliad gwaith.

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i wneud dewisiadau hyddysg ynglŷn â symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch a/neu gyflogaeth yn y sector.

Bydd Dysgwyr yn cwmpasu’r canlynol:

 • swyddogaethau’r systemau ysgerbydol, cyhyrol a chardio-anadlol
 • gofynion deiet iach
 • gweithgareddau a chyfleusterau ymarfer a ffitrwydd gwahanol
 • y gweithle: risgiau a pheryglon, hawliau cyflogeion a chyfrifoldebau
 • gweithgareddau corfforol i blant a rôl oedolion
 • sut i gefnogi arweinydd gweithgaredd chwaraeon neu hamdden llesol

Sgiliau sy’n ymwneud â’r cymhwyster:

 • adolygu eich perfformiad eich hun wrth gymryd rhan mewn chwaraeon
 • cynllunio a pharatoi gweithgareddau corfforol i blant
 • cynllunio, defnyddio ac adolygu eich rhaglen ffitrwydd eu hunain
 • helpu gyda’r gwaith o gynllunio a chynnal gweithgaredd chwaraeon
 • pennu nodau ar gyfer lleoliad gwaith

Corff Dyfarnu: