Trosolwg

Barn Rhieni

Mae gweithio mewn partneriaeth â rhieni yn hollbwysig i ni yma yn y MPC.

Credwn fod gweithio’n agos gyda rhieni yn ein helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl i’n holl ddysgwyr wrth i ni geisio sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn dod yn fyfyrwyr llwyddiannus, yn unigolion hyderus ac yn ddinasyddion cyfrifol.

Mae’r adran hon o’r wefan wedi’i sefydlu i rannu:

  • ADBORTH GAN RIENI
  • SYLWADAU RHIENI
  • AWGRYMIADAU RHIENI
  • CANFYDDIADAU O AROLYGON RHIENI
ADBORTH GAN DDYSGWYR A RHIENI

Mae ansawdd y ddarpariaeth gan MPCT yn rhagorol neu'n dda

Mae'r cymorth a gaiff dysgwyr gan staff MPCT yn rhagorol neu'n dda

Mae gallu MPCT i'w paratoi ar gyfer eu cam nesaf yn rhagorol neu'n dda

Mae ansawdd y gwersi a'r hyfforddiant yn rhagorol neu'n dda

Mae adborth gan rieni yn bwysig iawn i ni, mae’n ein galluogi i nodi ffyrdd posibl o barhau i wella wrth i ni ymdrechu i ‘fod y gorau y gallwn fod er budd ein Dysgwyr.’ Mae llawer o gyfleoedd i rieni roi adborth, sylwadau ac awgrymiadau i ni:

  • Rydym yn cynnal arolwg rhieni bob chwarter
  • Rydym yn gofyn am adborth ysgrifenedig yn dilyn pob sesiwn agored i rieni
  • Ar bob cylchlythyr mae adran yn gofyn am adborth y gellir ei ddychwelyd drwy ddilyn y ddolen
  • Fel arall, gall rhieni e-bostio enquiries@mpct.co.uk yn uniongyrchol

Pan fydd pryderon unigol, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i’w trafod ymhellach. Pan dderbynnir adborth neu awgrymiadau mwy cyffredinol ar welliannau posibl, ein nod yw rhannu hyn gyda rhieni naill ai drwy gylchlythyrau neu drwy ein diweddariadau ‘Ar ôl i chi sôn, rydym ni wedi gwneud’.

“Mae MPCT wedi rhoi hyder i fy merch nad oedd yno gynt, a bellach mae hi’n benderfynol o ddilyn y llwybr gyrfa y mae hi ei eisiau.”

RHIANT DYSGWR

MPC ABERTAWE

“Rhoddodd yr hyder a’r gallu i’m mab lwyddo yn yr hyn yr oedd am ei wneud.

RHIANT DYSGWR

MPC SOUTHAMPTON

“Mae MPCT wedi rhoi pwrpas i bobl ifanc, wedi dangos iddyn nhw nad ydyn nhw’n dwp, wedi gwneud iddyn nhw deimlo’n dda amdanyn nhw eu hunain, wedi rhoi hwb i’w hunan-barch a’u hyder, mae wedi gwneud cymaint o wahaniaeth.”

RHIANT DYSGWR

MPC CAERLOYW

Ap Rhieni MPCT

Fel rhiant neu ofalwr gyda phlentyn yn yr ysgol, rydym yn gwybod y gall fod yn anodd deall yn union beth sy’n digwydd trwy’r adeg. Nodiadau a llythyrau ar ddrws yr oergell (os ydynt yn cyrraedd adref o gwbl!), negeseuon testun, e-bost wedi’u claddu yn eich mewnflwch a chalendr yr ysgol ar y wefan – mae’r cyfan dros y lle a dweud y gwir. O na fyddai un lle i chi gael yr holl wybodaeth hon, wedi’i chyflwyno mewn ffordd a oedd ar gael lle bynnag yr ydych.

DARLLENWCH FWY

https://www.youtube.com/watch?v=kiY537Fgr3U&feature=youtu.be

Cyfnodau Cau MPCT 2021-22

DYDDIAD

PASG 2022

Monday 11th April 2022 – Tuesday 19th April 2022Pob Coleg

DYDD LLUN MAI 2IL 2022 – GŴYL Y BANC

Friday the 27th of May shutdown for additional Bank Holiday for all operational staffPob Coleg

HANNER TYMOR MIS MAI 2022

Dydd Llun 30 Mai 2022 – Dydd Gwener 3 Mehefin 2022Pob Coleg

GŴYL BANC YCHWANEGOL

An additional Bank Holiday has been introduced for the Queens Platinum Jubilee
(Bank Holiday Monday has been moved to Thursday the 2nd of June & Friday the 3rd of June is an additional Bank Holiday).
Pob Coleg

HAF 2022

Dydd Llun 8 Awst 2022 – Dydd Gwener 19 Awst 2022Pob Coleg


OCTOBER 2022

Monday 24th October 2022 – Friday 28th October 2022
Monday 31st October 2022 – Friday 4th November 2022
England Colleges
Wales Colleges


CHRISTMAS 2022

Monday 19th of December 2022 – Monday 2nd January 2023Pob Coleg

Rhieni balch yn diolch i MPC, Aldershot.

Mae Miss Colman wedi gweld gwelliant aruthrol yn ei sgiliau a’i rhinweddau personol ac mae wedi dod yn enghraifft wych o Ddysgwr MPCT.

Dyma beth oedd gan rieni balch Mr a Mrs Colman i’w ddweud am gyflawniadau eu merch yn ystod ei chyfnod yn MPCT.

“Aldershot MPCT – profiad mor anhygoel; nid yn unig i’n merch ond hefyd fel rhiant i rywun sydd â’u bryd ar ddod yn filwr Prydeinig balch.

Dylai Aldershot MPCT fod ar frig y rhestr i unrhyw un sy’n ystyried ymuno â’r Fyddin. Byddwch yn cael eich gyrru’n galed a’ch gwthio i’ch terfynau, ond byddwch yn cael cymaint o wybodaeth a dealltwriaeth o’r hyn i’w ddisgwyl pan fyddwch yn mynd i hyfforddiant cam 1 a thu hwnt.

Peidiwch â disgwyl iddi fod yn hawdd. Mae’n daith hir, ond yn un y byddwch chi’n ei ddysgu i’w garu, gyda phrofiadau a chyfeillgarwch y byddwch chi’n eu cofio trwy’ch holl yrfa.

Nid yn unig ein bod yn falch o’n merch am ei chyflawniadau gyda MPC Aldershot, rydym hefyd yn falch o’r holl unigolion eraill sy’n mynychu’r ganolfan ragoriaeth hon. Rydym wedi’u gwylio’n datblygu o bobl ifanc yn eu harddegau i fod yn ymgeiswyr y fyddin. Mae’n anhygoel ac yn eithaf teimladwy i’w gweld i gyd yn eu lifrau, ac rydym am roi gwybod iddynt i gyd ein bod yn falch ohonynt i gyd.

Yn olaf, rhaid inni ddiolch yn fawr iawn i’r staff yn MPC Aldershot; rydych chi’n gweithio’n ddi-baid i feithrin milwyr gwych. Gyda’ch hyfforddiant a’ch arweiniad ar y lefel uchaf rydym yn siŵr y bydd pob ymgeisydd sy’n dod allan o gatiau MPC Aldershot yn mynd yn bell gyda’u gyrfaoedd yn y fyddin. Ni allwn ddiolch digon i chi i gyd am bopeth rydych wedi’i wneud dros Emily a’ch holl ymgeiswyr eraill.

Bydd Emily a ninnau hefyd yn hiraethu amdanoch.”

Mr a Mrs Colman – Rhieni Balch Emily Colman, MPC Aldershot.