Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin sydd gan fyfyrwyr cyn iddynt gofrestru ar y cwrs. Os nad yw eich cwestiwn yma, cysylltwch â ni neu ffoniwch y tîm ar 0330 111 3939 a byddant yn hapus i ateb eich cwestiwn.

Mae pob un o’n hyfforddwyr yn gyn-bersonél y Lluoedd Arfog sydd â blynyddoedd o brofiad milwrol. Byddwch yn ennill llawer o sgiliau milwrol, gwybodaeth a ffitrwydd defnyddiol a fydd yn eich paratoi ar gyfer pob cam o’ch cais. Byddwch hyd yn oed yn gwisgo gwisg filwrol tra gyda MPCT.

All of our instructors are ex Armed Forces personnel with years of military experience. You will gain lots of useful Military skills, knowledge and fitness which will prepare you for each stage of your application. You’ll even wear a military based uniform whilst with MPCT.

No. We will make sure that you work at a level that is suitable for you. Your fitness will improve naturally as you take part in exercise every day at the college.

Na. Byddwn yn sicrhau eich bod yn gweithio ar lefel sy’n addas i chi. Bydd eich ffitrwydd yn gwella’n naturiol wrth i chi gymryd rhan mewn ymarfer corff bob dydd yn y coleg.

Yes, the training is free due to the course being part funded by the European Social Fund.

Ydy, mae’r hyfforddiant am ddim oherwydd bod y cwrs yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

No. We will make sure that you work at a level that is suitable for you. Your fitness will improve naturally as you take part in exercise every day at the college.

Na. Byddwn yn sicrhau eich bod yn gweithio ar lefel sy’n addas i chi. Bydd eich ffitrwydd yn gwella’n naturiol wrth i chi gymryd rhan mewn ymarfer corff bob dydd yn y coleg.

You may be eligible for a training bursary or allowance depending on which country you live in. For more information click here.

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth neu lwfans hyfforddi, mae’n dibynnu ar ba wlad rydych yn byw ynddi. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Byddwch. Mae’r holl fyfyrwyr ar y rhaglen yn gwisgo gwisg coleg. Mae hyn yn gwneud iddynt deilmo’n rhan o’r tîm ac yn rhoi ymdeimlad o falchder iddynt. Bydd manylion eich gwisg ysgol yn cael eu hegluro ar eich diwrnod cyntaf. Os ydych chi am weld y gwisgoedd cliciwch yma i ymweld â’r siop.

Yes. All students on the programme wear the college uniform. This makes them part of the team and gives them a sense of pride. Details on your uniform will be explained on day one. If you want to see the uniforms please click here to visit the store.

Bydd, i gael gwybod a ydych yn gymwys, ewch i’n tudalennau Canllawiau Ariannol ar gyfer Cymru neu Loegr.

Yes, to find out if you’re eligible, visit our Financial Guidance pages for England or Wales.

Na. Byddwch yn dal i fyw gartref tra’ch bod yn mynychu’r MPC lleol ond cewch gyfle i fynd ar ymarferion dros nos.

No. You will still live at home whilst attending your local Military Preparation College but you will have the opportunity to go on overnight exercises.

Byddwch yn derbyn cyngor gyrfaoedd unigol tra byddwch ar y cwrs i’ch helpu gyda’ch dewisiadau galwedigaethol.

You will receive individual careers advice whilst on the course to help you with your vocational choices.

Na, cewch gefnogaeth waeth pa lwybr gyrfa y byddwch yn dewis ei ddilyn. Er bod y cwrs yn seiliedig ar werthoedd milwrol, bydd yn rhoi’r hyder a’r sgiliau cyflogadwyedd i chi lwyddo mewn unrhyw yrfa a ddewiswch

No, you will be supported in whatever career path you choose to follow. Although the course is based on military values, it will give you the confidence and employability skills to succeed in any career you choose

Ie. Byddwch yn gymwys i gael hyd at 35 diwrnod o wyliau’r flwyddyn.

Yes. You will be eligible to have up to 35 days’ holiday per year.

Unlike traditional colleges, you can start anytime during the year. This is usually within a week of applying.

Yn wahanol i golegau traddodiadol, gallwch ddechrau unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn. Mae hyn fel arfer o fewn wythnos o wneud cais.

Here’s our checklist to make sure your son/daughter brings everything they need:

 • Bank details (so that you can receive your funding)
 • Parental consent form
 • Health and fitness screening form
 • Nutrition questionnaire
 • Proof of identity (driver’s licence or passport)
 • Any certificates already achieved
 • National Insurance Number
 • Financial support application form (if applicable)
 • Bursary-funded uniform form (if applicable)

Dyma restr wirio i sicrhau bod eich mab/merch yn dod â phopeth y byddent eu hangen:

 • Manylion banc (fel y gallwch dderbyn eich cyllid)
 • Ffurflen ganiatâd rhieni
 • Ffurflen sgrinio iechyd a ffitrwydd
 • Holiadur maeth
 • Prawf adnabod (trwydded neu basbort gyrrwr)
 • Unrhyw dystysgrifau yr ydych wedi’u hennill
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Ffurflen gais cymorth ariannol (os yw’n berthnasol)
 • Ffurflen gwisg wedi’i hariannu gan fwrsariaeth (os yw’n berthnasol)