CYN-FYFYRWYR MPC

Dilyn ôl eu Traed

Fel cyn-fyfyriwr MPCT rydych yn rhan o’n cymuned. Rydym yn awyddus i chi rannu eich atgofion o fod yn fyfyriwr MPCT a sut mae wedi eich helpu ar hyd y llwybr rydych chi wedi’i ddewis.

Os oes gennych unrhyw luniau, eitemau neu atgofion o’ch amser yma, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhannu’r rhain gyda ni a’r gymuned.

E-BOSTIWCH EICH STORI I ALUMNI@MPCT.CO.UK

Fel Cyn-fyfyrwyr byddwch yn cael eich gwahodd i ddigwyddiadau yng nghalendr MPCT ar adegau penodol o’r flwyddyn ac yn derbyn cyhoeddiadau gan MPCT gan gynnwys ein hadolygiad blynyddol.

Fel cyn-fyfyrwyr byddwch hefyd yn derbyn gostyngiad o 10% ar eitemau Black Mountain Embroidery.

MAI-LYN CLARKE

MPC CARDIFF

My name’s Mai-Lyn Clarke and I started MPCT in 2017, where the new me was created.

Before I joined the Cardiff College, I had no clue who I was, where I was and where I wanted to go next. I was extremely lazy, and at school, before every exam, a teacher would wake me up and a taxi had to be called to my house because I lacked motivation and I had no reason to keep on going. This is where MPCT changed me as a person.

At first, it was a struggle for me to go to college at 8:30 every morning. Having to polish my boots, iron my clothes and make sure I had everything that I need for the day was a challenge. However, the staff at MPCT really pushed me and one thing they never did was give up on me, and this is when I began to realise that I really could do it and I finally felt like people believed I could do it.

I continued to expand my maths and English understanding at MPCT. I found this more beneficial than school because there was a context and purpose to the work. During my 2 years and 8 months at the college, I completed three levels in Application of Number and was working towards a Level 2 qualification. In addition, I completed two levels in Communications and again, I was working towards a Level 2 qualification. Working on my skills helped me to pass my psychometric test for the Royal Navy. I had 1 to 1 sessions with Ma’am West where we focused on the areas I needed to work on the most.

I was quite reserved in the first few months at the college and lacked confidence, but after practising my Ice Breaker, over time, I found myself delivering it at several VIP visits to senior ranking officers.

During my time on the course, I overcame many barriers such as time keeping, discipline and motivation. The biggest barrier I had to overcome was being medically unfit for the navy for over half a year. For many people this would have been a setback, and many would easily go off path and start considering new career options, however, I kept on pushing with the support of the staff. I knew what I wanted, and I knew no matter what barriers I had to face, I was going to get where I wanted to be and that was in the Royal Navy. Thanks to Staff Richards, Staff Toye and the whole of MPCT I am now ready for my start date on the 11th of May and they will soon be able to see me pass out as who I am now and not who I was then.

When I first joined the college, I was aware of the MLT but was not sure what it was and how it supported learners. Over time I realised what an amazing thing it is, I have been fortunate enough to attend a battlefield tour with the support of the MLT, and I was fortunate enough to be able to deliver my icebreaker during the MLT fundraising evening.

Before starting basic training, I found myself in a difficult situation concerning my home life and had to resort to living with friends. I was in a difficult situation and I used the only money I had saved to buy food. This meant I was unable to get any of the items of kit that I needed to start my training.

Inevitably, I began to panic and was close to postponing my start date until my personal situation had improved. I messaged the staff and explained my situation. Shortly after, the MLT were contacted to see if they could support me in any way and this resulted in the funding I needed. Thanks to the MLT, I purchased all the kit I needed to start my training.

Despite a global pandemic, I am a proud member of the Royal Navy. Thank you so much for your support.

MAI-LYN CLARKE

MPC CAERDYDD

Fy enw i yw Mai-Lyn Clarke a dechreuais yn MPCT yn 2017, a ches fy nghreu o’r newydd.

Cyn i mi ymuno â Choleg Caerdydd, doedd gen i ddim cliw pwy oeddwn i, lle’r oeddwn i na lle roeddwn i eisiau mynd nesaf. Roeddwn i’n hynod o ddiog, ac yn yr ysgol, cyn pob arholiad, byddai athro yn fy neffro a byddai rhaid galw tacsi i fy nol, doedd gen i ddim cymhelliant a dim rheswm i ddal ati. Dyma pryd newidiodd MPCT fi fel person.

Ar y dechrau, roedd cyrraedd y coleg am 8:30 bob bore yn anodd i mi. Roedd gorfod sgleinio fy esgidiau, smwddio fy nillad a gwneud yn siŵr bod gen i bopeth yr oeddwn eu hangen ar gyfer y diwrnod yn her. Fodd bynnag, roedd staff MPCT wir yn fy ngwthio ac un peth na wnaethant erioed oedd rhoi’r ffidil yn y to, a dyma pryd y dechreuais sylweddoli y gallwn ei wneud mewn gwirionedd ac roeddwn i’n teimlo o’r diwedd fel bod pobl yn credu y gallwn i wneud hynny.

Parheais i ehangu fy nealltwriaeth o fathemateg a Saesneg yn MPCT. Roedd hyn yn fwy buddiol i mi na’r ysgol oherwydd bod cyd-destun a phwrpas i’r gwaith. Yn ystod fy 2 flynedd ac 8 mis yn y coleg, gwnes dair lefel mewn Cymhwyso Rhif ac roeddwn yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 2. Hefyd, gwnes ddwy lefel mewn Cyfathrebu ac eto, roeddwn yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 2. Gwnaeth gweithio ar fy sgiliau fy helpu i basio fy mhrawf seicometrig ar gyfer y Llynges Frenhinol. Cefais sesiynau 1 i 1 gyda Ma’am West lle’r oeddem yn canolbwyntio ar y meysydd yr oedd angen i mi weithio arnynt fwyaf.

Yr oeddwn yn eithaf tawel yn ystod y misoedd cyntaf yn y coleg ac nid oedd gennyf hyder, ond ar ôl ymarfer fy nghyflwyniad torri’r ias, dros amser, des yn gyfforddus wrth ei chyflwyno i uwch swyddogion mewn sawl ymweliad VIP.

Yn ystod fy amser ar y cwrs, gorchfygais lawer o rwystrau megis cadw amser, disgyblaeth a chymhelliant. Y rhwystr mwyaf y bu’n rhaid i mi ei oresgyn oedd treulio dros hanner blwyddyn yn anaddas yn feddygol i’r llynges. I lawer o bobl, byddai hyn wedi bod yn broblem, a byddai llawer wedi gwyro eu llwybr a dechrau ystyried opsiynau gyrfa newydd. Fodd bynnag, roeddwn yn dal i ymdrechu gyda chefnogaeth y staff. Gwyddwn beth yr oeddwn eisiau, a waeth beth oedd y rhwystrau o fy mlaen, roeddwn yn mynd i ymuno �r Llynges Frenhinol. Diolch i Staff Richards, Staff Toye a’r MPCT yn ei gyfanrwydd rwyf bellach yn barod ar gyfer fy nyddiad cychwyn ar 11 Mai, a chyn bo hir byddant yn fy ngweld yn gadael fel pwy ydw i nawr yn hytrach na phwy oeddwn i gynt.

Pan ymunais â’r coleg am y tro cyntaf, roeddwn yn ymwybodol o’r MLT ond nid oeddwn yn siŵr beth ydoedd a sut yr oedd yn cefnogi dysgwyr. Dros amser sylweddolais pa mor anhygoel ydyw, ac rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i fod ar daith o feysydd brwydrau gyda chefnogaeth yr MLT, ac yr oeddwn yn ddigon ffodus i allu traddodi fy nghyflwyniad torri’r ias yn ystod noson codi arian yr MLT.

Cyn dechrau hyfforddiant sylfaenol, cefais fy hun mewn sefyllfa anodd o ran fy mywyd gartref, a bu’n rhaid i mi fyw gyda ffrindiau. Roeddwn mewn sefyllfa anodd a gwariais fy holl gynilion ar fwyd. Roedd hyn yn golygu nad oeddwn yn gallu prynu dim o’r offer yr oeddwn eu hangen i ddechrau fy hyfforddiant.

Yn anochel, es i banig ac roeddwn yn agos at ohirio fy nyddiad cychwyn nes byddai fy sefyllfa wedi gwella. Fe wnes i anfon neges at y staff i egluro fy sefyllfa. Yn fuan ar ôl hynny, cysylltwyd â’r MLT i weld a allent fy nghefnogi mewn unrhyw ffordd ac arweiniodd hyn at y cyllid yr oeddwn ei angen. Diolch i’r MLT, prynais yr holl offer yr oeddwn ei angen i ddechrau fy hyfforddiant.

Er gwaethaf pandemig byd-eang, rwy’n aelod balch o’r Llynges Frenhinol. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

https://www.youtube.com/watch?v=GwjgE2yA_a8

CHERISE LLOYD

MPC BANGOR

Miss Lloyd was a learner at MPC Bangor back in 2010, 2011. Although she aspired for the military it didn’t work out for her so she went back to an FE college and studied health before moving on to working as a HCA in the local hospital. During which time amongst others she cared for my Grandmother. On Monday 16/07 she graduated with BSc in Psychology and criminal sciences from Liverpool University.

CHERISE LLOYD

MPC BANGOR

Roedd Miss Lloyd yn ddysgwr yn MPC Bangor nôl yn 2010, 2011. Er iddi ddyheu am ymuno â’r fyddin, ni ddigwyddodd hynny felly aeth yn ôl i goleg AB ac astudio iechyd cyn symud ymlaen i weithio fel Cynorthwyydd Gofal Iechyd yn yr ysbyty lleol. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd hi’n gofalu am ei Mam-gu. Graddiodd gyda BSc mewn Seicoleg a gwyddorau troseddol o Brifysgol Lerpwl.

ALEX UPTON

MPC NEWPORT

Alex Upton, who joined the college  on the 1st July 2016, progressed to Newport Galvanizers in June 2017.

The Military Preparation College gave me a confidence boost which has really helped me to make friends and have the confidence to communicate with my new colleagues. The physical training that I did at the College has been so important in preparing me too as you have to be fit for the job as there’s lots of physical work and heavy lifting.

I’ve made a lot of friends here at Newport Galvanizers, it’s a good environment to work in as well because it’s practical and I love that. I’m now working towards my NVQ and I’m earning a decent salary. I’ve just passed my fork-lift licence too (which Newport Galvanizers pay for), so I’m constantly developing and getting new skills to help progress my career.”

ALEX UPTON

MPC CASNEWYDD

Aeth Alex Upton, a ymunodd â’r coleg ar 1 Gorffennaf 2016, ymlaen i weithio i gwmni Newport Galvanizers ym mis Mehefin 2017.

Rhoddodd y Coleg Paratoi Milwrol hwb i fy hyder, ac mae hynny wedi fy helpu i wneud ffrindiau ac i gyfathrebu â’m cydweithwyr newydd. Mae’r hyfforddiant corfforol a wnes i yn y Coleg wedi bod mor bwysig wrth fy mharatoi i hefyd gan fod yn rhaid i chi fod yn heini yn y swydd gan fod llawer o waith corfforol a chodi trwm.

Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau yma yn Newport Galvanizers, mae’n amgylchedd da i weithio ynddo hefyd, mae’n waith ymarferol ac rwy’n caru hynny. Rwyf bellach yn gweithio tuag at fy NVQ ac rwy’n ennill cyflog da. Rwyf newydd gael fy nhrwydded wagen fforch-godi hefyd (a thalodd Newport Galvanizers am hynny), felly rwy’n datblygu’n gyson ac yn cael sgiliau newydd i helpu i ddatblygu fy ngyrfa.”

ALEX UPTON

MPC CASNEWYDD

Aeth Alex Upton, a ymunodd â’r coleg ar 1 Gorffennaf 2016, ymlaen i weithio i gwmni Newport Galvanizers ym mis Mehefin 2017.

Rhoddodd y Coleg Paratoi Milwrol hwb i fy hyder, ac mae hynny wedi fy helpu i wneud ffrindiau ac i gyfathrebu â’m cydweithwyr newydd. Mae’r hyfforddiant corfforol a wnes i yn y Coleg wedi bod mor bwysig wrth fy mharatoi i hefyd gan fod yn rhaid i chi fod yn heini yn y swydd gan fod llawer o waith corfforol a chodi trwm.

Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau yma yn Newport Galvanizers, mae’n amgylchedd da i weithio ynddo hefyd, mae’n waith ymarferol ac rwy’n caru hynny. Rwyf bellach yn gweithio tuag at fy NVQ ac rwy’n ennill cyflog da. Rwyf newydd gael fy nhrwydded wagen fforch-godi hefyd (a thalodd Newport Galvanizers am hynny), felly rwy’n datblygu’n gyson ac yn cael sgiliau newydd i helpu i ddatblygu fy ngyrfa.”

CHERISE LLOYD

MPC BANGOR

Roedd Miss Lloyd yn ddysgwr yn MPC Bangor nôl yn 2010, 2011. Er iddi ddyheu am ymuno â’r fyddin, ni ddigwyddodd hynny felly aeth yn ôl i goleg AB ac astudio iechyd cyn symud ymlaen i weithio fel Cynorthwyydd Gofal Iechyd yn yr ysbyty lleol. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd hi’n gofalu am ei Mam-gu. Graddiodd gyda BSc mewn Seicoleg a gwyddorau troseddol o Brifysgol Lerpwl.

MAI-LYN CLARKE

MPC CAERDYDD

Fy enw i yw Mai-Lyn Clarke a dechreuais yn MPCT yn 2017, a ches fy nghreu o’r newydd.

Cyn i mi ymuno â Choleg Caerdydd, doedd gen i ddim cliw pwy oeddwn i, lle’r oeddwn i na lle roeddwn i eisiau mynd nesaf. Roeddwn i’n hynod o ddiog, ac yn yr ysgol, cyn pob arholiad, byddai athro yn fy neffro a byddai rhaid galw tacsi i fy nol, doedd gen i ddim cymhelliant a dim rheswm i ddal ati. Dyma pryd newidiodd MPCT fi fel person.

Ar y dechrau, roedd cyrraedd y coleg am 8:30 bob bore yn anodd i mi. Roedd gorfod sgleinio fy esgidiau, smwddio fy nillad a gwneud yn siŵr bod gen i bopeth yr oeddwn eu hangen ar gyfer y diwrnod yn her. Fodd bynnag, roedd staff MPCT wir yn fy ngwthio ac un peth na wnaethant erioed oedd rhoi’r ffidil yn y to, a dyma pryd y dechreuais sylweddoli y gallwn ei wneud mewn gwirionedd ac roeddwn i’n teimlo o’r diwedd fel bod pobl yn credu y gallwn i wneud hynny.

Parheais i ehangu fy nealltwriaeth o fathemateg a Saesneg yn MPCT. Roedd hyn yn fwy buddiol i mi na’r ysgol oherwydd bod cyd-destun a phwrpas i’r gwaith. Yn ystod fy 2 flynedd ac 8 mis yn y coleg, gwnes dair lefel mewn Cymhwyso Rhif ac roeddwn yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 2. Hefyd, gwnes ddwy lefel mewn Cyfathrebu ac eto, roeddwn yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 2. Gwnaeth gweithio ar fy sgiliau fy helpu i basio fy mhrawf seicometrig ar gyfer y Llynges Frenhinol. Cefais sesiynau 1 i 1 gyda Ma’am West lle’r oeddem yn canolbwyntio ar y meysydd yr oedd angen i mi weithio arnynt fwyaf.

Yr oeddwn yn eithaf tawel yn ystod y misoedd cyntaf yn y coleg ac nid oedd gennyf hyder, ond ar ôl ymarfer fy nghyflwyniad torri’r ias, dros amser, des yn gyfforddus wrth ei chyflwyno i uwch swyddogion mewn sawl ymweliad VIP.

Yn ystod fy amser ar y cwrs, gorchfygais lawer o rwystrau megis cadw amser, disgyblaeth a chymhelliant. Y rhwystr mwyaf y bu’n rhaid i mi ei oresgyn oedd treulio dros hanner blwyddyn yn anaddas yn feddygol i’r llynges. I lawer o bobl, byddai hyn wedi bod yn broblem, a byddai llawer wedi gwyro eu llwybr a dechrau ystyried opsiynau gyrfa newydd. Fodd bynnag, roeddwn yn dal i ymdrechu gyda chefnogaeth y staff. Gwyddwn beth yr oeddwn eisiau, a waeth beth oedd y rhwystrau o fy mlaen, roeddwn yn mynd i ymuno �r Llynges Frenhinol. Diolch i Staff Richards, Staff Toye a’r MPCT yn ei gyfanrwydd rwyf bellach yn barod ar gyfer fy nyddiad cychwyn ar 11 Mai, a chyn bo hir byddant yn fy ngweld yn gadael fel pwy ydw i nawr yn hytrach na phwy oeddwn i gynt.

Pan ymunais â’r coleg am y tro cyntaf, roeddwn yn ymwybodol o’r MLT ond nid oeddwn yn siŵr beth ydoedd a sut yr oedd yn cefnogi dysgwyr. Dros amser sylweddolais pa mor anhygoel ydyw, ac rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i fod ar daith o feysydd brwydrau gyda chefnogaeth yr MLT, ac yr oeddwn yn ddigon ffodus i allu traddodi fy nghyflwyniad torri’r ias yn ystod noson codi arian yr MLT.

Cyn dechrau hyfforddiant sylfaenol, cefais fy hun mewn sefyllfa anodd o ran fy mywyd gartref, a bu’n rhaid i mi fyw gyda ffrindiau. Roeddwn mewn sefyllfa anodd a gwariais fy holl gynilion ar fwyd. Roedd hyn yn golygu nad oeddwn yn gallu prynu dim o’r offer yr oeddwn eu hangen i ddechrau fy hyfforddiant.

Yn anochel, es i banig ac roeddwn yn agos at ohirio fy nyddiad cychwyn nes byddai fy sefyllfa wedi gwella. Fe wnes i anfon neges at y staff i egluro fy sefyllfa. Yn fuan ar ôl hynny, cysylltwyd â’r MLT i weld a allent fy nghefnogi mewn unrhyw ffordd ac arweiniodd hyn at y cyllid yr oeddwn ei angen. Diolch i’r MLT, prynais yr holl offer yr oeddwn ei angen i ddechrau fy hyfforddiant.

Er gwaethaf pandemig byd-eang, rwy’n aelod balch o’r Llynges Frenhinol. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

https://www.youtube.com/watch?v=GwjgE2yA_a8