Dysgu Galwedigaethol

Dull MPCT

Mae’r MPC wedi cael ei arolygu gan Ofsted a chafodd ddyfarniad “rhagorol” ym mhob maes, gan gynnwys: canlyniadau i ddysgwyr, dysgu ac asesu, arweinyddiaeth a rheolaeth, ac ansawdd yr addysgu.

Yn y coleg, mae myfyrwyr yn dilyn trefn wythnosol o weithgareddau a chwricwlwm. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant galwedigaethol a sgiliau, hyfforddiant corfforol, diwrnodau hyfforddi milwrol ac asesiadau.

Mae cwricwlwm yr MPC wedi’i gynllunio i ddatblygu ffitrwydd corfforol, sgiliau hanfodol a hunanhyder ein myfyrwyr. Mae’r coleg yn gweithredu proses ymuno treigl heb unrhyw derfyn amser penodol ar gyfer gwneud cais, gan ganiatáu i recriwtiaid newydd ymuno’n wythnosol.

Hyfforddiant Corfforol

Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn hyfforddiant corfforol bob dydd yn MPCT. Mae hyn yn cyfrif am 50% o’r cwrs yn MPCT, a bydd yn cefnogi paratoi a symud dysgwyr i’r lluoedd arfog. Mae bod yn heini ac yn iach yn rhan hanfodol o fywyd milwrol a chyflogaeth sifil. Mae hyfforddiant corfforol dyddiol yn eich helpu i ganolbwyntio a ffocysu yn ystod gwersi, a byddwch yn dod yn fwy cadarn yn gorfforol ac yn feddyliol.

Addysg

Ble bynnag y byddwch yn dysgu, byddwch yn cael hyfforddiant ffitrwydd dyddiol, hyfforddiant milwrol wythnosol a gwersi dinasyddiaeth. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn sesiynau addysg gyrfaoedd misol, gyda chefnogaeth recriwtwyr a chyflogwyr milwrol a sifiliaid.

Hyfforddiant Milwrol

Mae ein cyrsiau wedi’u cynllunio i gyflwyno’r sgiliau y mae ein Dysgwyr eu hangen i ddechrau eu taith tuag at yrfa werth chweil yn y Lluoedd Arfog Prydeinig neu i symud ymlaen i addysg bellach neu hyfforddiant. Mae sgiliau datrys problemau ac arwain yn hanfodol yn y Lluoedd Arfog a chyflogaeth sifil. Bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau datrys problemau yn y maes ac mewn gwersi academaidd. Bydd y gallu i weithio’n effeithiol fel aelod o dîm yn hanfodol i’ch llwyddiant.

Adnoddau

Oriel Fideo

Cymerwch olwg ar ddetholiad o fideos a dewch i weld sut beth yw bywyd yn ein colegau.

Cwestiynau Cyffredin

Dysgu Mwy Am Ein Colegau

Dyma rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin sydd gan fyfyrwyr cyn iddynt gofrestru ar y cwrs.
Os nad yw eich cwestiwn yma, cysylltwch â ni neu ffoniwch y tîm ar 0330 111 3939 a byddant yn hapus i ateb eich cwestiwn.

Mae pob un o’n hyfforddwyr yn gyn-bersonél y Lluoedd Arfog sydd â blynyddoedd o brofiad milwrol. Byddwch yn ennill llawer o sgiliau milwrol, gwybodaeth a ffitrwydd defnyddiol a fydd yn eich paratoi ar gyfer pob cam o’ch cais. Byddwch hyd yn oed yn gwisgo gwisg filwrol tra gyda MPCT.

Na. Byddwn yn sicrhau eich bod yn gweithio ar lefel sy’n addas i chi. Bydd eich ffitrwydd yn gwella’n naturiol wrth i chi gymryd rhan mewn ymarfer corff bob dydd yn y coleg.

Ydy, mae’r hyfforddiant am ddim oherwydd bod y cwrs yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Na. Byddwn yn sicrhau eich bod yn gweithio ar lefel sy’n addas i chi. Bydd eich ffitrwydd yn gwella’n naturiol wrth i chi gymryd rhan mewn ymarfer corff bob dydd yn y coleg.

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth neu lwfans hyfforddi, mae’n dibynnu ar ba wlad rydych yn byw ynddi. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

GWELD Y CYFAN