Cymorth

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae cefnogi ein dysgwyr i sicrhau eu bod yn ddiogel, yn cyrraedd eu potensial ac yn symud ymlaen i yrfaoedd gwerth chweil yn hollbwysig i ni yn MPCT.

Mae gennym nifer o fecanweithiau cymorth ar waith sy’n galluogi dysgwyr i geisio a derbyn cyngor, arweiniad a chymorth tra byddant yn MPCT.

Cyngor Gyrfaoedd

Mae MPCT wedi ymrwymo i ddarparu rhaglen addysg, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd (CEIAG) o ansawdd uchel sy’n cefnogi dysgwyr i gyflawni eu nod o gyflogaeth barhaus, addysg bellach neu hyfforddiant. Mae addysg gyrfaoedd yn MPCT yn cael ei harwain gan ddeddfwriaeth ac arfer gorau sydd wedi’i chynnwys yn y Meincnodau Gatsby. Fe’i cefnogir gan ganllawiau a ddarperir gan y Sefydliad Datblygu Gyrfaoedd (CDI) a’r Cwmni Gyrfaoedd a Menter (CEC).

>PRIF NODAU RHAGLEN CEIAG YW:

 • Ysbrydoli’r dysgwyr a chodi eu dyheadau
 • Ystyried pob llwybr trosiannol posibl gan gynnwys gwaith cyflogedig neu wirfoddol, addysg bellach a hyfforddiant
 • Meithrin sgiliau a phrofiadau’r dysgwr i’w cefnogi a’u paratoi ar gyfer y llwybr o’u dewis
 • Darparu cyngor ac arweiniad gyrfaoedd annibynnol, gan sicrhau bod dysgwyr yn ymwybodol o’r holl opsiynau a chyfleoedd sydd ar gael
 • Hysbysu a chyfathrebu â rhieni/gofalwyr fel y gallwn gefnogi ein pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial gyda’n gilydd
 • Os gwelwch yn dda cliciwch yma i ddarllen polisi Addysg, Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd MPCT

Rhaglen Addysg Gyrfa MPCT

Dyma gydrannau Rhaglen Addysg Gyrfa MPCT:

 • Cymwysterau Galwedigaethol
 • Dechrau’r Cais Proffil
 • Sesiynau Creu Dinasyddion Gwell
 • Gweithgareddau cymunedol, elusennol neu wirfoddol
 • Cyfleoedd arwain a hyfforddi
 • Sesiynau blasu gwaith, profiad gwaith a lleoliadau
 • Canllawiau gyrfaoedd a ddarperir gan staff mewnol
 • Cyngor gyrfaoedd a ddarperir gan gynghorwyr gyrfaoedd diduedd

EIN HELUSEN

Cefnogi pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Cymhelliant a Dysgu yw cefnogi, datblygu a gwella cyfleoedd bywyd i ddysgwyr MPCT yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Rydym yn casglu ac yn gweinyddu cyllid er mwyn cynnig cymorth i bobl ifanc sydd mewn argyfwng ac i hwyluso cyfleoedd addysgol pwrpasol, ysbrydoledig a fydd yn sicrhau eu bod yn dod yn aelodau ystyrlon o gymdeithas, sy’n cyfrannu i gymdeithas, ac sy’n hyderus, yn gymwys, ac yn ymwybodol o’u rôl nhw mewn bod cystal ag y gallent fod.

EWCH I’R WEFAN

GWELD EIN DEWISIADAU CYMORTH ARIANNOL