Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau / MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group.

Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT

Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol.

Bydd LCG, sydd eisoes ag academïau gwasanaethau mewn lifrai ar draws Swydd Efrog, yn ychwanegu 30 lleoliad arall a 180 o weithwyr ledled Lloegr a Chymru fel rhan o’r caffaeliad, a nhw fydd y sefydliad hyfforddiant milwrol mwyaf y tu allan i’r Weinyddiaeth Amddiffyn eu hunain.

Sefydlwyd MPCT yn 1999 gan gyn-Swyddog y Fyddin Huw Lewis MBE ac mae wedi helpu degau o filoedd o blant sydd wedi gadael yr ysgol i ennill y sgiliau ymarferol ac academaidd y maent eu hangen ar gyfer gyrfaoedd sifil a milwrol. Mae hefyd wedi derbyn nifer o wobrau, gan ennill gwobr ‘Darparwyr Hyfforddiant y Flwyddyn’ gan y Times Educational Supplement (TES), a chyrraedd safle 13 yn rhestr Top 100 Companies to Work For y Sunday Times yn ogystal â chyrraedd Gradd 1 Rhagorol yn eu harolygiad Ofsted diweddaraf.

Mae’r caffaeliad yn cadarnhau safle’r Learning Curve Group fel un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf ac sy’n ehangu gyflymaf yn y wlad. Byddant yn awr yn darparu hyfforddiant o dros 50 o leoliadau ledled Cymru a Lloegr, gan ychwanegu at eu darpariaeth bresennol a ariennir gan y Gyllideb ar gyfer prentisiaethau, addysg gymunedol ac addysg oedolion.

Dywedodd Brenda McLeish, Prif Swyddog Gweithredol y Learning Curve Group:

‘Rydym wrth ein boddau y bydd MPCT a’u holl staff anhygoel yn dod yn rhan o deulu’r Purple People yma yn LCG. Mae’n hanfodol bod unrhyw sefydliad sy’n ymuno â’r Learning Curve Group yn rhannu’r un gwerthoedd a diben, a chredaf fod MPCT yn gwneud hynny’n union.

Maent yn fusnes gwych sydd wedi derbyn nifer o wobrau, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r timau wrth i ni gychwyn ar ein cam nesaf o dwf.’

Dywedodd Huw Lewis MBE, sylfaenydd a Phrif Weithredwr MPCT:

‘Fel ninnau, mae’r Learning Curve Group yn credu’n gryf mewn addysg drawsnewidiol ac y bydd alinio ethos a dull ar y cyd o hyfforddi pobl ifanc yn dod â manteision enfawr, nid yn unig i ddysgwyr ond i gyflogwyr ar hyd a lled y DU.

Gyda’n gilydd byddwn yn gallu dod â’n modelau arobryn i ddalgylch llawer ehangach nag sy’n bosibl ar hyn o bryd, yn ogystal ag elwa ar ehangiad o ddarpariaeth.’

Yn ôl i’r erthyglau newyddion

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF....

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more

Taith gerdded Elusen MLT

Y tymor hwn cynhaliwyd taith gerdded Academi Chwaraeon MPCT, o ganolfan hamdden Channel View, Caerdydd i Bontypridd ar hyd Llwybr y Taf, cyfanswm o 15 milltir a gwblhawyd mewn un diwrnod gan y dysgwyr. Ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad, cerddodd y dysgwyr 6 milltir o amgylch Caerdydd i baratoi ar gyfer y diwrnod mawr. Cerddodd...

Read more

Ymdrechion Cymunedol MPC Sunderland

Y mis hwn, ymunodd MPCT Sunderland â Chlwb Pêl-droed Sunderland i helpu i wirio pasbortau Covid y dorf wrth iddynt fynd i’r stadiwm. Gwych yw gweld dysgwyr yn helpu’r gymuned ac yn cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion. Cymerodd MPCT ran mewn rhai gweithgareddau elusennol Nadolig i gasglu arian i’n helusen, sef y Motivation &...

Read more