Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau / MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

MPCT yn ymweld â RAF Cosford.

Ar 23 Tachwedd, gwahoddwyd MPC Birmingham ac MPC Walsall i ymweld ag RAF Cosford, wedi’i drefnu gan Flight Lieutenant Katie Sheppick. Dyma’r cyfle cyntaf i ymweld â lleoliad yr Awyrlu Brenhinol ers cryn dipyn o amser. Gwelodd y dysgwyr yr holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael iddynt pe byddent yn dewis gyrfa gyda’r RAF. Dechreuodd y diwrnod gyda llun o’r grŵp cyfan a chafwyd cyflwyniad gan Gatrawd yr RAF, RAF Regimental PT, gan gynnwys llusgo anafusion, gweithgareddau cylched a gorffen gyda her achub anafusion. Ymdrechodd y dysgwyr yn galed, gan fwynhau rhyngweithio a chael cefnogaeth gan Gatrawd yr RAF drwyddi draw. Yna, cyflwynwyd rhai anrhegion symbolaidd i bob dysgwr. Gwnaeth gwydnwch ac ymrwymiad ein dysgwyr drwy gydol y sesiwn argraff fawr, a dywedwyd mai dyma un o’r grwpiau mwyaf ymgysylltiedig sydd wedi cymryd rhan yn y sesiwn heriol hon.

Yn dilyn hyn, gwahoddwyd pob dysgwr am bryd o fwyd yn y Cookhouse ar ôl eu gwaith caled. Roedd y bwyd yn flasus iawn, ac roedd y dysgwyr yn gwerthfawrogi’r ddarpariaeth. Cawsant gyfle hefyd i siarad â Chatrawd yr RAF a staff eraill y Llu Awyr am eu gyrfaoedd.

Yn y prynhawn ymwelodd y dysgwyr â 4 maes masnach penodol yr RAF, gan gynnwys Technegwyr Arfau, Peirianneg ac Afioneg, a chafwyd cyfle i eistedd mewn awyrennau ac i ddysgu sut maen nhw’n gweithio. Un o’r uchafbwyntiau oedd ymweliad â’r tîm goroesi, gan edrych ar yr offer a’r cyfarpar a ddefnyddir gan beilotiaid sefyllfaoedd goroesi a chael cyfle i eistedd mewn rafft oroesi a rhoi cynnig ar barasiwtau. Gwnaeth y Rheolwr Gweithrediadau Luke Seal fanteisio ar y cyfle i eistedd mewn jet ymladd hyd yn oed.

At ei gilydd, yr oedd yn ymweliad gwych, ac yr ydym yn edrych ymlaen yn fawr at yr ymweliadau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer MPC Wolverhampton, MPC Stoke on Trent, MPC Wrecsam ac MPC Bangor.

Dywedodd Pete Leak, Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol y rhanbarth Canolog, “Am gyfle gwych i’n dysgwyr ar ddigwyddiad prysur iawn a hynod ddiddorol. Hoffwn ddiolch i holl bersonél y Llu Awyr Brenhinol am eu hamser a’u proffesiynoldeb i gynnal digwyddiad mor wych a llawn gwybodaeth i’n dysgwyr. Roedd yn anhygoel!”

Yn ôl i’r erthyglau newyddion

MPCT yn dod yn rhan o’r Grŵp Learning Curve

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, o heddiw ymlaen, yn dod yn rhan o Learning Curve Group. Darparwr hyfforddiant cenedlaethol yn parhau â’u twf trawiadol trwy gaffael MPCT Mae’r darparwr hyfforddiant cenedlaethol Learning Curve Group (LCG) yn falch iawn o gyhoeddi eu bod wedi caffael MPCT yng Nghaerdydd, gan ategu ei ddarpariaeth academi bresennol. Bydd...

Read more

Llyfr Coffa MPCT 2021

Mae’n anrhydedd cyflwyno ein pumed Llyfr Coffa, sydd wedi’i gyflwyno i bum cyn-ddysgwr MPCT a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu dros ein gwlad. Drwy ein gweithredoedd coffa, byddwn yn cadw eu cof yn fyw. Cyhyd ag y bydd MPCT yn bodoli, byddwn yn eu cofio. Preifat Craig Barber – 2il Bataliwn Y Cymry Brenhinol Sapper...

Read more

Gwobr Etifeddiaeth Diana

Llongyfarchiadau i Mr Alex Anderson, sydd wedi mynd o nerth i nerth ers gadael MPCT, ar ennill Gwobr Etifeddiaeth Diana yn ddiweddar i gydnabod ei waith gwirfoddol a’i wasanaeth ar gyfer Awtistiaeth. Mae’r wobr hon yn cydnabod 20 o bobl ifanc bob dwy flynedd am eu hymdrechion i wneud y byd yn lle gwell i...

Read more

Plannu Coed ym Mharc Mill Hill

Ar 2 Rhagfyr bu dysgwyr MPC Edgware yn rhan o gynllun plannu coed ym Mharc Mill Hill. Nod y cynllun, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Barnet gyda chymorth gwirfoddolwyr fel ein Dysgwyr, yw creu coetir coffa lle gall y gymuned leol fyfyrio a chofio’r a gollwyd ers dechrau’r pandemig, ac i helpu i ddod...

Read more

Taith gerdded Elusen MLT

Y tymor hwn cynhaliwyd taith gerdded Academi Chwaraeon MPCT, o ganolfan hamdden Channel View, Caerdydd i Bontypridd ar hyd Llwybr y Taf, cyfanswm o 15 milltir a gwblhawyd mewn un diwrnod gan y dysgwyr. Ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad, cerddodd y dysgwyr 6 milltir o amgylch Caerdydd i baratoi ar gyfer y diwrnod mawr. Cerddodd...

Read more

Ymdrechion Cymunedol MPC Sunderland

Y mis hwn, ymunodd MPCT Sunderland â Chlwb Pêl-droed Sunderland i helpu i wirio pasbortau Covid y dorf wrth iddynt fynd i’r stadiwm. Gwych yw gweld dysgwyr yn helpu’r gymuned ac yn cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion. Cymerodd MPCT ran mewn rhai gweithgareddau elusennol Nadolig i gasglu arian i’n helusen, sef y Motivation &...

Read more